அரசு கலைக் கல்லூரி, தருமபுரி

GOVERNMENT ARTS COLLEGE, Dharmapuri

Accredited by NAAC B++ Grade, Affiliated to Periyar University, Salem-11
(Recognized Under Section 2(f) & 12(B) of UGC Act 1956)
Dharmapuri-636 705, Tamilnadu, India

PG ADMISSION : 2023-24

UG ADMISSION : 2023-24

Result July 2023

Mr. P. RAJENDRAN M.A., M.B.A., M.Phil., NET.,

Principal(FAC)