அரசு கலைக் கல்லூரி, தருமபுரி

GOVERNMENT ARTS COLLEGE, Dharmapuri

Accredited by NAAC B++ Grade, Affiliated to Periyar University, Salem-11
(Recognized Under Section 2(f) & 12(B) of UGC Act 1956)
Dharmapuri-636 705, Tamilnadu, India

GOVERNMENT ARTS COLLEGE

DHARMAPURI - 636 705

 

UG ADMISSION  2023-24

 

                                               SHIFT-I COURSES
SHIFT-II COURSES
B.A. TAMIL
B.SC. PHYSICS (T/M)
B.Com (Commerce) (E/M)
B.A.ENGLISH
B.SC. CHEMISTRY (E/M)
B.Com (Computer Application) (E/M)
B.A. HISTORY(EM)
B.SC. CHEMISTRY (T/M)
B.B.A. Business Administration (E/M)
B.A. HISTORY (TM)
B.SC. BOTANY (E/M)
B.Sc. Mathematics (E/M)
B.A. ECONOMICS (E/M)
B.SC. BOTANY (T/M)
B.Sc. Physics (E/M)
BSW (E/M)
B.SC. ZOOLOGY (E/M)
B.Sc. Computer Science (E/M)
B.A. POLITICAL SCIENCE (E/M) 
B.SC. ZOOLOGY (T/M)
 
B.COM (Co-Operation) (E/M)
B.SC. COMPUTER SCIENCE (E/M)
 
B.COM (Commerce) (E/M)
B.SC. ELECTRONICS & COMMUNICATION (E/M)
 
B.COM (Commerce) (T/M)
B.SC. STATISTICS (E/M)
 
B.COM (Computer Application) (E/M)
B.SC. FASHION TECHNOLOGY (E/M)
 
B.B.A.Business Administration (E/M)
B.SC. VISUAL COMMUNICATION (E/M)
 
B.SC. MATHEMATICS (E/M)
B.C.A. BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (E/M)
 
B.SC. MATHEMATICS (T/M)
B.SC. PSYCHOLOGY (E/M)
 
B.SC. PHYSICS (E/M)